Oznámení

pro všechny čtenáře a návštěvníky knihovny.

Knihovna bude opět otevřena v pondělí 30.3.2015. Těším se na vaši návštěvu. Knihovnice.

 

Upozornění pro čtenáře knihovny,

 

knihovna bude z technických důvodů od 3.3. do 30.3. pro čtenáře a návštěvníky uzavřena. V případě změny vás budu informovat na stránkách knihovny a vyhlášením v obecním rozhlase

 

 

 

 

Pálení čarodějnic

 

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt  různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.

Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také říká "noc čarodějnic".

Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.


Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, ze ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány, že spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:

 • před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
 • stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo z pušek

Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.

Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.

Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí "honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.

 

Filipojakubská noc

V průběhu kalendářního roku se vyskytují noci, o kterých se traduje, že poskytují nadpřirozeným silám větší moc, než jiná období. Patří k nim i Filipojakubská noc, někdy zvaná také Valpružina nebo v keltské mytologii Beltine.
Křesťanské svátky uvádí, že na počest apoštolů Filipa a Jakuba slavili lidé jejich svátky. Ty však v minulosti vždy připadly až na 3. května. Historie Valpružiny noci sahá až do dávných časů, kdy lidé i na našem území slavili keltské svátky. Právě z dob starých Keltů se dochovaly různé pověsti.
V hlubokých lesích například v tomto čase rozkvétá zlaté kapradí, které nálezci propůjčuje schopnost jasnozření a aby to nebylo málo, dokáže otevírat cesty k pokladům. Na keltskou tradici svátku Beltine - oheň - pak navazuje i zvyk pálení ohňů. V předvečer ohňových slavností totiž obcházela mládež jedno hospodářství po druhém a sbírala dřevo. Na oheň bylo třeba shromáždit devět druhů dřeva a nikdy nesměl chybět jalovec. Hranici s panákem, znázorňujícím čarodějnici, zapaloval vždy muž, který se ve vsi oženil jako poslední. Aby se vesnici vyhnul požár, muselo kolem ní zaplát sedm ohňů. Po zapálení hranice začalo všeobecné veselí, zapalovala se košťata a běhalo se s nimi kolem hranice.
Svatá Valpruga se narodila v Sussexu kolem roku 780 n. l. a v německé lidové tradici je považována za ochránkyni před čarami a kouzly. Jméno Valpruga je vlastně staré pojmenování Matky Země i staročeský výraz pro čarodějnici.  

Zdroj: České tradice, časopis NENUDA, Církevní rok a lidové obyčeje, knižní archív České tradice, internet

 

 

 

 

   Přileť, dodržuj letový plán a bezpečnost vzdušného prostoru nad obcí. Dopravní prostředky odkládej na místech k tomu určených.

 

 

Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

 

Federace čarodějnic ČR

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2007
O bezpečnosti létání na koštětiFederace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2007 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
 2. Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače. Vysavač musí býti vybaven:
  a) spínačem "Tahem zapni, stiskem vypni"
  b) trojcestným katalyzátorem.
 3. Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let. Výjimky uděluje Federace Čarodějnic ČR (dále jen FČČR).
 4. Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
 5. Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
 6. Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení FČČR.Čl. 2
Pravidla letu

 1. Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.
 2. Pro let na propůjčeném koštěti dle Čl. 1 odst. 6 této vyhlášky, platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
 3. Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.
 4. V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
 5. Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
 6. Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.
 7. Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
 8. Za letu se zakazuje:
  a) V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.
  b) Létat nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
  c) Plivat, odhazovat předměty, muchlat se a páchat další obdobné nemravnosti.Čl. 3
Předlétávání a míjení

 1. Předlétává se vždy horem.
 2. Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolem letícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
 3. V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.
 4. Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.
 5. Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k. (netopýřích křídel)


Čl. 4
Startování a přistávání

 1. Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo z balkonu.
 2. Startovat a přistávat se zakazuje:
  a) na místech vymezených v Čl. 2 odst. 4 této vyhlášky
  b) v tunelech, viaduktech a pod mosty
  c) věže kostelů
  d) na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
 3. Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.


Čl. 5
Vlečení a nákladní košťata

 1. Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.
 2. Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
 3. Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje neomezeně.
 4. Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 - 2 k.o.
 5. Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a číslem shodným s vlečným koštětem.


Čl. 6
Létání za snížené viditelnosti

 1. Koště musí být:
  a) na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima.
  b) na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.
 2. Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.
 3. Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší rychlostí.
 4. Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo trakční vedení.


Čl. 7
Výjimky a zvláštní ustanovení

 1. Předsedkyně FČČR na koštěti s majáčkem zelené barvy a čerti mají právo přednostního letu.
 2. Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat do doby rozhodnutí zvláštní komise, která se ustavuje 1x za 10 let vždy o Filipojakubské noci.
 3. Ustanovení Čl. 2 odst. 8 této vyhlášky neplatí:
  a) o Filipojakubské noci
  b) vždy v pátek třináctého.


Čl. 8
Kontrola a sankce

 1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět specielní kontrolní orgány, které jsou jedenkrát za sto let voleny Celosvětovým sněmem čarodějnic.
 2. Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR.


Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 4. 2007 ve 23:59:59. 

 

                             Zdroj: České tradice, časopis NENUDA, Církevní rok a lidové obyčeje, knižní archív České tradice, internet

 

 

 

 

 

 

 

Pro zahrádkáře a domácí kutili

 

 

Nové knihy pro zahrádkáře a kutili z fondu regionálních funkcí najdete ve vaší knihovně.

 

Trávníky v zahradě
Zdobíme balkony a terasy
Okrasná jezírka v zahradě
Zahrada pro inteligentní lenochy
Ploty,zídky a živé ploty
Stálozelené rostliny
Malé zahrady
Zahradní rostliny
Výtvarné řešení malých zahrad
Venkovní dlažby - plánování a podklad